Sat
Nov 18
at 7:30 PM

Shamrock FC

Ameristar Casino Hotel Kansas City - Kansas City, MO

3200 North Ameristar Drive, Kansas City, MO 64161